Ikluzivní komunity, kde nikdo nezůstává stranou

18. prosince 2020

V dnešní náročné a bezprecedentní době je stále patrnější, že jedinou možností, jak překonávat globální výzvy, jež před námi stojí, je rozvoj inkluzivní společnosti, ve které mají všichni lidé stejná práva. Globální společenství naštěstí již řadu let spolupracuje na hledání a tvorbě nezbytných řešení. V roce 2015 byla přijata Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, což je rámec apelující na radikální transformaci finančních, ekonomických a politických systémů, které dnes řídí naše společnosti, tak, aby všem občanům světa byla zaručena lidská práva.

Ikluzivní komunity, kde nikdo nezůstává stranou
18. prosince 2020 - Ikluzivní komunity, kde nikdo nezůstává stranou

Cíl udržitelného rozvoje 10 konkrétně žádá snížení nerovností v jednotlivých zemích i mezi zeměmi navzájem, a podporu sociální, ekonomické a politické inkluze všech, bez ohledu na věk, pohlaví, zdravotní postižení, etnickou příslušnost, původ, vyznání nebo ekonomické či jiné postavení. Cíl udržitelného rozvoje 11 pro změnu apeluje na rozvoj inkluzivních, bezpečných, odolných a udržitelných měst a komunit, a na zajištění rovného přístupu ke všem veřejným statkům a službám.

Toto video vytvořené organizací ActionAid ukazuje, jak by mohla vypadat inkluzivní společnost. Představuje momenty z každodenních životů dvou rodin ze stejné komunity, dvou rodin, které i přes odlišné oblečení, zvyky a náboženské vyznání vedou obdobný život. Inkluze stojí na myšlence, že každý člověk je sice jiný, ale že všichni mohou pozitivně přispívat společnosti, pokud se jim dostává těch správných příležitostí.  Snahou tohoto videa je prosazovat kolektivní kroky k realizaci cíle udržitelného rozvoje a podpořit iniciativy usilující o sociální začlenění uprchlíků a migrantů do života v našich městech. 

Cíle udržitelného rozvoje mohou potenciálně vést k obnově zprostředkující ekologičtější a inkluzivnější ekonomiky a utvářející odolnější společnost. Chceme-li jít kupředu, nesmíme nikoho opomenout.

Projekt Faces of Migration spolufinancuje Evropská unie. Za obsah videa nesou výlučnou odpovědnost autoři a nemusí nutně odrážet postoje Evropské unie.