Nový dokument od partnerské organizace FOCSIV!

16. srpna 2021

Nový dokument nese název: Soudržnost politik v oblasti migrace a udržitelného rozvoje (Policy Coherence for Migration and Sustainable Development)

Soudržnost politik pro udržitelný rozvoj je jedním z cílů Agendy 2030. Migrace se stává jednou z důležitých oblastí v rámci diskuse o koherenci politik směřujících k udržitelnému rozvoji. Soudržná politika správy migrace může významně přispět k udržitelnému rozvoji jak cílových zemí, tak zemí původu.

Nový dokument od partnerské organizace FOCSIV - Soudržnost politik v oblasti migrace a udržitelného
16. srpna 2021 - Nový dokument od partnerské organizace FOCSIV!

Podkladový dokument, který vznikl v rámci projektu Faces of Migration (zde ke stažení) předkládá analýzu, kterou Světová banka provedla s tématickou pracovní skupinou pro soudržnost politik a institucí Global Knowledge Partnership on Migration and Development (KNOMAD). Světová banka vytvořila dva základní seznamy ukazatelů z pohledu zdrojových a cílových zemí k měření soudržnosti politik v oblasti migrace a rozvoje (PCMD). Jak je uvedeno ve zprávě PCMD, tyto ukazatele „jsou užitečným nástrojem k lepší integraci migrace do strategií zemí pro dosažení cílů udržitelného rozvoje a realizaci Globálního paktu o migraci a globálního paktu o uprchlících (Global Compact on Migration and the Global Compact on Refugees).

FOCISV Doc graf1) Podporovat institucionální soudržnost

2) Snížit finanční náklady spojené s migrací a migrační politikou

3) Chránit práva migrantů a jejich rodin

4) Podporovat re/integraci migrantů

5) Posilovat vzájemnou provázanost mezi rozvojem a migrací

 

U indikátorů PCMD se soudržnost politik porovnává napříč pěti dimenzemi. První s názvem „Podpora institucionální soudržnosti“ měří míru, do jaké je migrace integrována do rozvojových strategií, ratifikace úmluv týkajících se migrantů, údajů o migraci a zpracování údajů. Druhá „Snížení finančních nákladů na migraci“ hodnotí, do jaké míry mají země zavedeny politiky ke snížení nákladů na migraci, jako je například regulační rámec pro pracovní migraci (jak v zemi původu, tak v zemi určení). Třetí dimenze se týká „ochrany práv migrantů a jejich rodin“, kde jsou posuzována práva migrantů, jako jsou důchody, politická práva, mezinárodní ochrana, zdravotní péče, vzdělávání atd. Čtvrtá dimenze souvisí s „podporou (opětovné) integrace migrantů“ a zahrnuje ukazatele týkající se přístupu k občanství, přístupu k bankovnímu účtu, práva na práci a zahájení podnikání, dostupnosti údajů o migraci, zpětné migrace. Poslední dimenze „Zlepšení dopadu migrace na rozvoj“ souvisí zejména s úlohou diaspor při rozvoji zemí původu a cílové země, u nichž se „posuzují programy pro sdílení a přenos znalostí mezi migranty a jejich komunitami v zemích původu."

Konečně, dokument FOCSIV shrnuje soudržnost politik v Itálii odkazem na hlavní zjištění zprávy o migraci a udržitelném rozvoji předložené v červnu 2021: https://www.focsiv.it

Dokument najdete v anglickém jazyce ZDE.