POLICY BRIEF: Progres v plnění Cílů udržitelného rozvoje souvisejících s migrací v České republice

12. března 2021

Tento dokument sumarizuje závěry zprávy „Řízení integrace migrantů v České republice: Monitorovací zpráva o plnění Agendy 2030 v souvislosti s migrací“, která bere na vědomí přínosy migrace v oblasti udržitelného rozvoje.

Progres v plnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) souvisejících s migrací v České republice Policy B
12. března 2021 - POLICY BRIEF: Progres v plnění Cílů udržitelného rozvoje souvisejících s migrací v České republice

„Nenechat nikoho stranou“ je klíčový závazek Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030. Sedmnáct přijatých Cílů Agendy představuje univerzální výzvu k ukončení chudoby, ochraně planety a zlepšení kvality života i vyhlídek nás všech, ať žijeme kdekoli. Řada cílů Agendy 2030 se týká migrace nebo mobility obecně, včetně Cíle 10.7 usnadňovat řízenou, bezpečnou, legální a zodpovědnou migraci, Cíle 4.b zaměřeného na rozšíření počtu mezinárodních stipendijních programů, Cíle 8.8 týkajícího se ochrany práv a podpory bezpečných a stabilních pracovních podmínek migrantů, a Cíle 10.c, který usiluje o snižování nákladů na převody remitencí migrantů do zemí původu.


V roce 2019 se Česká republika nejvíce přiblížila dosažení Cílů vymýcení chudoby (Cíl 1), snižování nerovnosti (Cíl 10) a nakládání s vodou a zastavení úbytku biodiverzity (Cíle 6 a 15). Naopak nejdále od dosažení Cílů SDG Česká republika stojí v oblasti rovnosti žen a mužů (Cíl 5), kvalitního vzdělávání (Cíl 4), vybudování odolné infrastruktury (Cíl 9) a opatření v boji se změnou klimatu (Cíl 13). Je důležité vzít na vědomí, že toto hodnocení se zakládá na aktuálně dostupných datech pro Českou republiku. Pro vyhodnocení některých cílů data nejsou k dispozici, značné nedostatky v dostupnosti dat existují například v oblasti udržitelné výroby a odsraňování nerovností (Cíle 12 a 10). Konečné výsledky by se tak mohly lišit, pokud by byla dostupná úplnější data.


Agenda 2030 slibuje, že nikoho nenechá stranou, což znamená, že i populace migrantů musí být systematicky brána v úvahu při sledování naplňování Cílů udržitelného rozvoje. Současné indikátory hodnocení nereflektují situace specifické pro konkrétních skupiny obyvatelstva – jakékoli znevýhodnění typické pouze pro migranty se tedy snadno může skrývat za zprůměrovanými čísly. V důsledku toho není vyvíjen tlak na vlády, aby řešily rizikové faktory specifické pro populace migrantů. Cíl 17.18 konkrétně zdůrazňuje nutnost podpořit budování kapacit k získávání údajů na lokální i národní úrovni. Monitorování procesu integrace imigrantů na místní a národní úrovni podpořené kvalitnějšími daty a dostatečnou mírou vyhrazených finančních prostředků je spolu s pravidelným zveřejňováním údajů o tématech souvisejících s migrací základním předpokladem implementace Agendy 2030. České instituce shromažďují o imigrantech značné množství údajů, chybí ale mechanismy k centralizaci, rozčlenění a porovnávání všech dat získaných různými vládními složkami. Včasná, spolehlivá a porovnatelná data členěná podle migračního statusu jsou pro politiky naprosto nezbytná při navrhování akčních plánů k řešení problémů migrace a integrace.

Publikaci v českém jazyce najdete zde. Anglická verze k dispozici zde.