Šest z deseti žen v Řecku zažilo obtěžování a sexuální násilí na pracovišti

11. února 2020

Světová zdravotnická organizace odhaduje, že 35% žen zažilo během svého života sexuální nebo fyzické násilí doma, ve svých komunitách nebo na pracovišti. K genderově podmíněnému násilí dochází na světě ve všech pracovních odvětvích. Žádná instituce ale neshromažďuje komplexní statistiky kvůli různorodosti definic a omezenému nahlašování.

Šest z deseti žen v Řecku zažilo obtěžování a sexuální násilí na pracovišti
11. února 2020 - Šest z deseti žen v Řecku zažilo obtěžování a sexuální násilí na pracovišti

Pátý cíl udržitelného rozvoje (Rovnost mužů a žen) usiluje o rovnost žen a mužů a spočívá mimo jiné v odstranění všech forem násilí na všech ženách a dívkách ve veřejné i soukromé sféře, včetně sexuálního násilí a obtěžování na pracovišti. Tímto problémem se zabávý také osmý cíl udržitelného rozvoje (Důstojná práce a ekonomický růst), který vyzývá k inkluzívnímu hospodářskému růstu pro všechny prostřednictvím podpory bezpečného a bezpečného pracovního prostředí pro všechny pracovníky, včetně migrantů, zejména žen migrantek a těch, kteří pracují v prekarizovaném zaměstnání.

Podle průzkumu Agentury EU pro základní práva (FRA, 2014) si většina žen, které zažily obtěžování v práci, nechala incident pro sebe. Pouze 4% procenta jej nahlásila policii a další 4% žen o problému hovořila se zaměstnavatelem nebo manažerem. Méně než 1% žen, které uvedlo, že na pracovišti zažilo nejzávažnější incidenty sexuálního obtěžování, konzultovalo tuto situaci s právníkem, organizací na podporu obětí nebo zástupcem odborů.

 

V Řecku se obecně uvádí, že až 6 žen z 10 se stalo obětí sexuálního obtěžování v práci. Spolu s rostoucím počtem migrujících žen a nezdokumentovaných pracovníků, se však v posledních letech mohlo násilí a obtěžování v zaměstnání až zdvojnásobit. Určit rozsah toho problému je těžké nejen proto, že na úrovni státu chybí systematicky shromážděné informace o sexuálním obtěžování a násilí, ale i proto, že incidenty nebývají z velké části hlášeny a nejen oběti, ale i kolemjdoucí či svědci nejsou ochotní nebo se bojí do situace zasáhnout, případně neví, jak postupovat.

Toto video, vytvořené organizací ActionAid Hellas, je založeno na třech skutečných příbězích žen v Řecku, které byly na pracovišti obtěžovány. Vyprávění zachycuje šokující realitu, které mnoho žen v zaměstnání čelí, a nedůvěru, s kterou se potýkají ze strany spolupracovníků a společnosti. Obzvláště ženy-migrantky se potýkají s více úrovněmi diskriminace, protože je u nich nejméně pravděpodobné, že jim bude ze strany veřejných orgánů důvěřováno.

Ve dnech 10. – 21. června 2019 byla v Ženevě na Mezinárodní konferenci práce, pořádané Organizací spojených národů, přijata vůbec první celosvětová úmluva o boji proti násilí a obtěžování v práci. Úmluva uznává, že násilí a obtěžování v práci představuje porušování lidských práv a ohrožuje rovnost příležitostí; a je nepřijatelné a neslučitelné s důstojnou prací. Definuje násilí a obtěžování jako chování, praktiky nebo hrozby, které směřují, mají nebo by mohly mít za následek fyzickou, psychologickou, sexuální nebo ekonomickou újmu.

Tato úmluva připomíná členským státům, že mají odpovědnost za podporu vytváření prostředí s nulovou tolerancí sexuálního obtěžování a násilí.

Žádáme všechny vlády, aby úmluvu ratifikovaly a podporovaly bezpečnou a důstojnou práci pro všechny ženy.

Vyzýváme všechny občany, aby vystoupili a pevně se postavili proti ukončení násilí páchaného na ženách v jejich každodenním životě.

Projekt „Cíle udržitelného rozvoje a migrace“, jehož je kampaň Tváře migrace součástí je spolufinancován Evropskou unií. Za obsah nesou výlučnou odpovědnost autoři a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie.