Výzva ke spolupráci při vytváření nových migračních a azylových politik EU

31. ledna 2020

Nová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen se zavázala k vytvoření férového paktu o migraci a azylu. Předsedkyně tvrdí, že „Evropská Unie musí lépe zkoordinovat svůj přístup k migraci, protože základní lidské právo na život není dostatečně chráněno.“ Představení nového paktu, který by zaručil humánnější a udržitelnější přístup k migraci, je plánované na první polovinu roku 2020. Neziskové organizace apelují na nutnost spolupráce při vytváření těchto politik.

Výzva ke spolupráci při vytváření nových migračních a azylových politik EU
31. ledna 2020 - Výzva ke spolupráci při vytváření nových migračních a azylových politik EU

Aktualizace: 24. března jsme obdrželi od Evropské komise dopis v němž se nám dostalo ujištění, že výzva ze strany partnerských organizací projektu Tváře migrace je během příprav nového Paktu o migraci a azylu braná v potaz.

Závazek von der Leyen velmi vítáme, a na podporu této iniciativy jsme jí spolu s partnerskými organizacemi projektu „Cíle udržitelného rozvoje a migrace“ zaslali v prosinci otevřený dopis, ve kterém navrhujeme, co by mělo být v paktu obsaženo, aby migrační politika EU byla založena na lidských právech a zasazena do rámce Cílů udržitelného rozvoje.

V návaznosti na předchozí otevřený dopis jsme tento týden spolu s dalšími 216 organizacemi, které pracují s uprchlíky a migranty a brání jejich práva po celém světě, podepsali výzvu adresovanou evropské komisařce Ylvě Johansson. Tato výzva je také určena evropskému komisaři Margaritisi Schinasovi a komisařce Juttě Urpilainen. Ve výzvě společně žádáme Evropskou komisi o formální konzultaci nestátních organizací při vytváření nového Paktu o migraci a azylu.

Důsledky evropských politik denně pociťujeme při naší práci s uprchlíky a migranty, podporujeme lokální i národní vlády při zajišťování jejich dostatečné ochrany, poskytujeme humanitární pomoc lidem zasaženým válkou, klimatickou změnou či chudobou. Získali jsme tak zkušenosti a znalosti, které nemohou zůstat opomenuty při vytváření odpovídajících politik.

Dle jedné z úmluv Evropské unie by evropské instituce měly „udržovat otevřený dialog s občanskou společností a vést rozsáhlé konzultace se zúčastněnými stranami, aby se zajistila soudržnost a transparentnost jednání EU.“ Obáváme se, že v současnosti je Pakt o migraci a azylu vytvářen bez přispění nestátních organizací a proto se připojujeme k tomuto mezinárodnímu apelu.

Ačkoliv byla v uplynulých letech spolupráce s těmito organizacemi omezena z důvodu urgence situace, domníváme se, že nyní nastala příležitost společně vytvářet koherentní a udržitelné politiky, týkající se migrace a azylu. Momentálně připravovaný Paktu o migraci a by měl být postaven na spolupráci EU, národních a regionálních představitelů, nestátních organizací, které v této oblasti pracují a migrantů a uprchlíků, kterých se tyto politiky bezprostředně týkají. Věříme, že taková spolupráce pomůže vytvořit účinnou migrační a azylovou politiku, která bude v souladu s evropskými hodnotami.

K oběma dopisům se spolu se Střediskem humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE připojily také partnerské organizace projektu „Cíle udržitelného rozvoje a migrace“, a to: ActionAid Hellas (Řecko), Ambrela (Slovensko), BPID (Bulharsko), GCAP (Belgie), Focsiv (Itálie) a POVOD (Slovinsko).